Silva-dent oferuje zabiegi z zakresu implantologii i stomatologii ogólnej.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI – REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU
NOTA PRAWNA

Administratorem strony internetowej w domenie www.silvadent.pl („Serwis”) jest Silva-dent z głównym miejscem wykonywania działalności w Radomsku (97-500), ul. Wypoczynkowa 9 – dalej zwany „Administratorem”.
Właścicielem Serwisu, a zarazem podmiotem administrującym Serwisem, jest Alpha Bio Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 3A , Warszawa 00-193, numer KRS: 0000451625 (zwana dalej: „Alpha Bio Polska”), na rzecz której Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych użytkowników Serwisu.
Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu korzystania z Serwisu (dalej: „Regulamin”), który stanowi politykę prywatności Serwisu, określa zasady korzystania z Serwisu oraz ewentualnego wykorzystania treści w nim zawartych poza Serwisem.
Minimalne wymagania techniczne dla korzystania z Serwisu przez użytkowników to:
a. Dostęp do sieci Internet;
b. Urządzenie z zainstalowaną przeglądarką.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Korzystając z Serwisu, użytkownik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2. Wszelkie prawa do informacji zawartych w Serwisie, w tym do nazw oraz znaków towarowych, przysługują Administratorowi oraz objęte są ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83 z późn. zm.) oraz z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508 z późn. zm).

3. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem w poszanowaniu praw własności intelektualnej i powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodne z powyższymi zastrzeżeniami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa.

5. Użytkownik Serwisu ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron informacji lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do Administratora lub wykorzystywanych przez Administratora bądź Alpha Bio Polska za zgodą osób uprawnionych. Żadna część informacji zawartych w Serwisie nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych, w szczególności poprzez kopiowanie w całości lub części, transmitowanie elektroniczne lub w inny sposób modyfikowana lub wykorzystywana bez uprzedniej pisemnej zgody Alpha Bio Polska. Żadna część informacji zawartych w Serwisie nie może być wykorzystana w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, normy społeczne, w sąsiedztwie lub na portalach i serwerach zawierający treści rasistowskie, faszystowskie, erotyczne, pornograficzne lub w inny sposób naruszający zasady etykiety i netykiety w tym zakresie.

6. Użytkownik Serwisu ma prawo do podawania adresu strony internetowej Serwisu, publikowania zamieszczanych wizualizacji bądź cytowania informacji zawartych w Serwisie pod warunkiem prezentowania w/w materiałów łącznie z adresem Serwisu, z zastrzeżeniem postanowień punktu 5 niniejszego Regulaminu.

7. Administrator oraz Alpha Bio Polska nie ponoszą odpowiedzialności za szczegółowość, aktualność oraz kompletność informacji składających się na zasoby niniejszego Serwisu. Ponadto oświadczają, że informacje stanowiące zasób Serwisu są zbierane i aktualizowane z dołożeniem należytej staranności.

8. Administrator informuje, że dane zawarte w Serwisie mają jedynie i wyłącznie charakter informacyjny. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wykorzystania zasobów niniejszego Serwisu przez użytkownika, a w szczególności za szkody powstałe z tytułu wykorzystania zasobów niniejszego Serwisu w jakichkolwiek okolicznościach. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji, podjętych przez użytkownika w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów Serwisu.

9. Administrator zastrzega sobie prawo do decydowania o treści informacji umieszczonych w Serwisie, w tym do wprowadzania zmian w całości lub w części informacji zawartych w Serwisie oraz do okresowego lub całkowitego wycofania informacji, jej części lub całego zasobu informacyjnego Serwisu z użytkowania w sieci Internet, bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika.

10. Administrator oraz Alpha Bio Polska nie ponoszą odpowiedzialności za zawartość innych stron www oraz serwisów internetowych, nie stanowiących ich własności, ani nie będących w ich dyspozycji, do których odnośniki (linki) zostały zamieszczone w niniejszym Serwisie.

11. Administrator i Alpha Bio Polska nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z Serwisu lub braku możliwości korzystania z Serwisu. Podmioty te nie są odpowiedzialne za szkody spowodowane przez jakąkolwiek wadę Serwisu, błąd, pominięcie lub opóźnienie transmisji danych z Serwisu, wirus komputerowy lub awarię linii telekomunikacyjnej albo systemu. Takie ograniczenie odpowiedzialności skuteczne jest również w przypadku, gdy przedstawiciele Administratora i Alpha Bio Polska zostali poinformowani o możliwości powstania szkody.

12. Prezentowane w Serwisie dane w żadnym wypadku nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm., dalej jako: „KC”). Faktyczne szczegóły oferty handlowej, w szczególności cena, dostępność, jak i inne dane mogą odbiegać od informacji wskazanych w Serwisie, a prezentowany cennik zawiera tylko wybrane zabiegi oferowane przez Administratora. Z uwagi na specyfikę branży stomatologicznej plan i koszt leczenia można precyzyjnie określić dopiero na podstawie badania i konsultacji z lekarzem stomatologiem.

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych w zakresie danych osobowych zawartych w plikach Cookies wykorzystywanych w ramach Serwisu oraz dla celów korzystania z niego przez użytkowników jest Silva-dent z głównym miejscem wykonywania działalności w Radomsku (97-500), ul. Wypoczynkowa 9.
2. Dane osobowe użytkowników korzystających z Serwisu są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.; dalej jako: „uODO”), rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
4. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez użytkownika w ramach korzystania z Serwisu.
5. Od momentu rozpoczęcia korzystania przez użytkownika z funkcjonalności Serwisu Administrator będzie przetwarzał dane osobowe użytkownika na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 3 uODO, jak również w szczególnych okolicznościach możliwe będzie przetwarzanie danych osobowych użytkownika na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 i 5 uODO.
6. Możliwi odbiorcy danych osobowych użytkowników to pracownicy lub osoby współpracujące z Administratorem na dowolnej podstawie.
7. Administrator może publikować informacje handlowe w Serwisie, bannery i linki do innych stron www i innych serwisów internetowych. Korzystając z bannera lub linku, użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela, który ponosi całkowitą odpowiedzialność za treści w nich zamieszczone, jak również przetwarzanie danych osobowych osób wizytujących stronę.
8. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z administrowaniem oraz hostingiem Serwisu na rzecz Alpha Bio Polska.
9. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
10. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
11. W przypadku udzielenia przez użytkownika zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, zgoda ta może być odwołana w każdym czasie.
12. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane użytkownika w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do:
a. wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację; lub
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
13. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres e-mail Administratora: silva-dent@email.com

POLITYKA DOTYCZĄCA UŻYWANIA CIASTECZEK

Niniejsza Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do serwisu internetowego www.silvadent.pl. Jeżeli korzystasz z serwisu www.pgi.edu.pl, wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z niniejszym Regulaminem.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie ciasteczek, możesz o tym zdecydować zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub zrezygnować z używania Serwisu.

Czym są pliki Cookies („Ciasteczka”)?

Ciasteczka (ang. cookies) są to informacje tekstowe wysyłane przez serwer www i zapisywane i przechowywane na komputerze, tablecie lub smartphonie użytkownika. Ciasteczka zawierają najczęściej informację o stronie, która je wygenerowała, unikalny numer oraz czas przechowywania. Domyślnie tylko serwer, który wygenerował Ciasteczko, może je odczytać.

Do czego stosowane są pliki Cookies?

Ciasteczka są stosowane celem:
a. optymalizacji korzystania z serwisu internetowego;
b. wygody użytkowania serwisu;
c. dostosowania zawartości stron do preferencji użytkowników;
d. do zbierania anonimowych statystyk.

Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku korzystania z takich mechanizmów stron jak: liczniki odwiedzin, sondy, zakupy przez stronę, strony wymagające logowania, wyświetlanie reklam, monitorowanie aktywności odwiedzających i innych.
Ciasteczka używane na stronie www.silvadent.pl nie są używane do identyfikacji tożsamości użytkowników. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych komputerze, tablecie lub smartphonie użytkownika.

Z jakich plików Cookies korzystamy?
Na stronie www.silvadent.pl mogą być stosowane dwa rodzaje plików Cookie:
a. sesyjne – pozwalają na korzystanie ze wszystkich funkcji serwisu, są kasowane po zamknięciu przeglądarki;
b. stałe – pozwalają na korzystanie z niektórych funkcji serwisu, gromadzą dane statystyczne – pozostają na Twoim dysku do czasu ich wygaśnięcia.
Korzystając z serwisu www.silvadent.pl, możesz otrzymać ciasteczka z serwisów zewnętrznych współpracujących podmiotów takich jak: Facebook oraz Google.

Usuwanie plików Cookies
Przeglądarki internetowe domyślnie zezwalają w ustawieniach na przyjmowanie ciasteczek. Masz możliwość zmiany tych ustawień, tj. zmianę, aby ciasteczka były blokowane w całości, części lub aby przeglądarka informowała nas w przypadku, gdy ciasteczka są zapisywane na twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje na temat blokowania Ciasteczek, znajdziesz na stronie lub w pomocy twórcy oprogramowania przeglądarki, z której korzystasz. Pamiętaj jednak, że jeśli zdecydujesz się na blokadę ciasteczek, może to negatywnie wpłynąć lub uniemożliwić funkcjonowanie określonych funkcji, czy obszarów strony.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator może zmienić Regulamin, jeśli zajdzie przynajmniej jedna z ważnych przyczyn wskazanych w poniższym katalogu:
a. Zmiana przepisów obowiązującego prawa, która reguluje prowadzenie działalności przez Administratora;
b. Potrzeba dopasowania treści Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa lub konieczność dokonania zmian redakcyjnych w jego treści;
c. Zmiana sposobu prowadzenia lub funkcjonowania Serwisu, która będzie spowodowana obiektywnymi i niezależnymi przyczynami natury technologicznej lub technicznej;
d. Zmiana warunków korzystania z Serwisu, niepogarszająca sytuacji użytkowników w porównaniu do dotychczasowych;
e. Konieczność aktualizacji danych Administratora wskazanych w Regulaminie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
a. zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie uzupełniająco stosuje się postanowienia KC.
4. Kontakt we wszelkich sprawach w zakresie wsparcia oraz pomocy technicznej odbywa się poprzez wiadomości wysyłane na adres e-mail: silva-dent@email.pl